For English, scroll down please

Lisette Berkeveld had al van jongs af aan het gevoel dat ze dienstbaar wilde zijn voor een groter geheel. Als kind voelde ze deze missie al heel sterk. Ze ervoer het besef van eenheid. Ze omschrijft het als een besef van ‘Ik ben jij en jij bent mij’.

Als individu hebben we een functie in een groter geheel. Lisette noemt dat ook wel ons programma in het leven. Het programma van Lisette heeft haar gebracht bij een samenwerking met de Bron. Het doel is om mensen zich te laten herinneren wie ze werkelijk zijn zodat ze weer in hun kracht komen te staan.

Dit gebeurt via de energie die Lisette kanaliseert via de energetische sessies en readingen. Dit gebeurd door middel van consulten op afstand. Energetisch kan er van alles gebeuren met de persoon die de sessie ontvangt. De oude ‘negatieve’ overtuigingen over het Zelf worden via eigen inzicht van de ontvanger duidelijk.

‘Dit werk maakt mij een zeer gelukkig mens! ‘Ik’ doe dit met heel mijn hart. ‘Ik’ tussen aanhalingstekens, omdat ik gestuurd word. Het is mijn wens dat zoveel mogelijk mensen dit mogen ontvangen en weer gelukkig worden met zichzelf.

U bent welkom om een consult aan te vragen in de praktijk of op afstand.
Dit doet u via info@more2life.nl of via het contactformulier op deze website.

Een consult bestaat uit een gedeelte energie-sessie en reading.

Neemt u gerust eens een kijkje in ons gastenboek !

 

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom bij lichamelijke -en/of geestelijke klachten altijd een arts of specialist. More2Life (Lisette Berkeveld) is en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld en gehouden worden voor de gegeven adviezen en wat de ontvanger daarmee doet. De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor deelname aan dit consult. More2Life (Lisette Berkeveld) is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

English:
From an early age, Lisette Berkeveld had the feeling that she wanted to serve a greater cause. As a child she already felt this mission very strongly. She experienced the sense of oneness. She describes it as a realization of ‘I am you and you are me’.

As individuals we have a function from a larger perspective. Lisette also calls this our program in life. Lisette’s program brought her to a collaboration with Source. The goal is to help people remember who they really are so that they can regain their power.

This happens through the energy that Lisette channels through the energetic sessions and readings. This is done through remote consultations. Energetically, anything can happen to the person receiving the session. The old ‘negative’ beliefs about the Self become apparent through the receiver’s own insight.

This work makes me a very happy person! “I” do this with all my heart. “I” in quotes, because I’m being sent. It is my wish that as many people as possible may receive this and become happy with themselves again.

You are welcome to request a consultation in practice or remotely.
You can do this via info@more2life.nl or via the contact form on this website.

A consultation consists of an energy session and reading.

Please take a look at our guestbook!