Maria Magdalena 26nd of February om 20.00 uur / 8 p.m.

     
Aantal

24.99 incl. 21% BTW

For English scroll down please:

Donderdag 26 februari van 20.00-20.30 uur.

*healing van een half uur
*channeling in je mailbox
*over en weer mailcontact
*groepssessie

Maria Magdalena heeft een belangrijke rol in het verleden, heden en in de toekomst.
Haar energie staat symbool voor de vrouwelijkheid en de vriendschap tussen man en vrouw.
De versmelting van waaruit Goddelijke Eenheid kan gaan ontstaan. De bekrachtiging op de aarde.

Door de eeuwen heen is deze energie gedeeltelijk gestagneerd. De Goddelijke energie van de vrouw heeft lang niet mogen doorstromen. Ze heeft lang niet in volle kracht mogen stralen. De energie van Maria Magdalena is al lang bezig om deze energie op de aarde in ere te herstellen. Gelukkig komt daar steeds meer beweging in, ook van de mannelijke (aardse) zijde.

Deze avond zal Maria Magdalena haar energie aan jullie doorgeven en een aantal activaties in je energetisch systeem doorvoeren. Dit heeft alles te maken met het opheffen van de onderdrukking van de vrouwelijke energie op de aarde. Dit erfgoed draagt iedereen met zich mee en het is tijd om dat onbewuste stuk te gaan loslaten. Maria Magdalena helpt je om de schuldgevoelens over het vrouw zijn en de onbewuste stagnatie van de krachtige vrouwelijke energie te doorbreken. Na de energetische sessie zul je een channeling van haar in je mailbox ontvangen met informatie over wat zij graag aan je wil vertellen. Dat is voor mij op dit moment ook nog een verrassing, maar dat het bijzonder gaat worden is een ding dat zeker is!

Deze channeling wordt elke sessie bijgewerkt.

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen van de avond
Stap 5: Je ontvangt de channeling in je mailbox.

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

February 26nd from 8:00 pm to 8:30 pm.

* half an hour healing
* channeling in your mailbox
* e-mail back and forth
*group session

Mary Magdalene has an important role in the past, present and future.
Her energy symbolizes femininity and friendship between man and woman.
The fusion from which Divine Unity can arise. The empowerment on the earth.

Over the centuries, this energy has partially stagnated. The Divine energy of the woman has not been allowed to flow through for a long time. She hasn’t been allowed to shine in full force for a long time. The energy of Mary Magdalene has long been working to restore this energy to the earth. Fortunately, there is more and more movement, also from the male (earthly) side.

This evening, Mary Magdalene will be transmitting her energy to you and making a number of activations in your energetic system. This has everything to do with lifting the oppression of the feminine energy on the earth. Everyone carries this heritage with them and it’s time to let go of that unconscious piece. Mary Magdalene helps you to break through the guilt about being a woman and the unconscious stagnation of the powerful feminine energy. After the energetic session you will receive a channeling from her in your mailbox with information about what she would like to tell you. That is also a surprise to me at the moment, but that it will be special is one thing that is certain!

This channeling is updated every session.

How does it work:
Step 1: You sign up
Step 2: You will receive an email with additional information
Step 3: You sit down or lie down and receive the energy that I channel for you to your energy system. I get to see your energy field and we first balance it before the energy can flow properly. And then I pass on the energy to you, this is done with the help of your name.
Step 4: You will receive an email with the findings of the evening
Step 5: You will receive the channeling in your mailbox.

NB!; This is not a substitute for treatment at the general practitioner and/or specialist. Therefore, always visit a doctor or specialist. It is your own responsibility to participate in this meeting at all times.